„კრიზისების მართვის ცენტრი“ ქ.თბილისი


 • ელექტრო ტექნიკური ნაწილი
  • დამიწებისა და მეხამრიდის სისტემები
   • დამიწება
   • მეხამრიდი
   • ტექნოლოგიური დამიწება
   • პოტენციალის გათანაბრების სისტემა
  • საშუალო ძაბვა (0,4-10 კვ)
   • ტრანსფორმატორი
   • გენერატორი
   • უწყვეტი დენის წყარო
   • კაბელსატარები და საკაბელო სისტემები
   • კაბელირება 0,4-1 კ
   • გამანაწილებელი ფარი 1 კვ
   • რეაქტიული ენერგიის კომპენსაცია
   • აღრიცხვის სისტემა
   • ფურნიტურა
   • განათების სისტემა
    • მუშა განათება
    • ავარიული განათება
    • საევაკუაციო განათება
    • მორიგე განათება
    • დეკორატიული განათება
    • ფასადის განათება
    • ტერიტორიის განათება
   • მექანიკური სისტემების ელ. მომარაგება
    • გათბობა გაგრილების სისტემები
    • სავენტილაციო სისტემები
    • კვამლის გაწოვის სისტემა
    • წყალმომარაგების სისტემა
    • სახანძრო ტუმბოები
  • სუსტი დენები
   • სატელეფონო ქსელი
   • საინფორმაციო ქსელი
   • სატელევიზიო სისტემა
   • გახმოვანების სისტემა
  • დაცვითი სისტემები
   • სახანძრო მაუწყებლობის სიტემა
  • ცენტრალიზებული მართვის სისტემა (BMS)
   • ძაბვის მონიტორინგის სისტემა.
   • გენერატორების მონიტორინგის სისტემა.
   • UPS-ის მონიტორინგის სისტემა.
   • განათების მართვის სისტემა.
   • ვენტილაციის მართვის სისტემა.
   • გათბობა გაგრილების მართვის სისტემა.
   • მექანიკური ნაწილის მონიტორინგის სისტემა
   • სახანძრო მაუწყებლობის სისტემა.
   • კვამლის გაწოვის სისტემა