საქმიანობის სფერო

პროექტ სერვისი XXI"-ის საქმიანობის ძირითადი სფეროებია:

საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (საინჟინრო ნაწილი);

სამრეწველო და საწარმოო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (საინჟინრო ნაწილი);

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტების დაპროექტება (საინჟინრო ნაწილი);

ხიდებისა და გვირაბების დაპროექტება (საინჟინრო ნაწილი);

საინჟინრო სისტემებისა და კომუნიკაციების დაპროექტება;

საკაბელო ხაზების: ძალოვანი, სატელეფონო, საინფორმაციო და სატელევიზიო-სარელეო ხაზების დაპროექტება;