მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით ჩვენს კლიენტებს სურვილისამებრ ვთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას:

1. საპროექტო ნაწილი: 
  • კონცეპტუალური საპროექტო დოკუმენტაცია.
  • სატენდერო დოკუმენტაცია.
  • მუშა პროექტი.
  • სააღმსრულებლო ნახაზები. 
2. ზედამხედველობა: 
  • საავტორო ზედამხედველობა.
  • ტექნიკური ზედამხედველობა.
  • ხარისხის კონტროლი.
3. არსებული სისტემების ინსპექცია.

4. ექსპერტიზა.

5. ენერგო ეფექტურობის აუდიტი.

6. კონსულტაცია