კონტაქტი

  მისამართი:
ქ. თბილისი, გიორგი პაპაშვილის 19   
ტელ:    (+995) 599 304 347   
Email:   info@ps21.ge    რეკვიზიტები:
შპს "პროექტ სერვისი XXI"  
იურიდიული მისამართი:  
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას VII კვ.   საიდენთიფიკაციო კოდი: 205213179  

ბანკი:  
ს.ს. "თიბისი ბანკის"
მარჯანიშვილის ფილიალი  
საბანკო კოდი: 220101850  
ანგარიში: GE20TB1128036080100006